بانک رسالت

شماره کارت : 2185 – 6472 – 7210 – 5041

شماره شبا: IR020700001000116719117001

نام صاحب حساب: احمد اسلامی فر

 

             بانک ایران زمین

شماره کارت : 1698 – 2164 – 8510 – 5057

شماره شبا: IR460690261401201476358001

نام صاحب حساب: احمد اسلامی فر