بانک ایران زمین

شماره کارت : 1698 – 2164 – 8510 – 5057

شماره شبا: IR460690261401201476358001

نام صاحب حساب: احمد اسلامی فر